Poročilo iz Mednarodnega simpozija neonatalne okužbe in imunski odzivi pri novorojenčkih

Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom »Prvi koraki« je skupaj s Kliničnim oddelekom za neonatologijo Pediatrične klinike, UKC ljubljana (KONEO) v hotelu Plaza v Ljubljani, organiziralo odmeven dvo-dnevni mednarodni simpozij.

Z zanimivimi predavanji so nastopili kolegice in kolegi UKC Ljubljana. Gost simpozija je bil svetovno znani prof. dr. Richard A. Polin iz bolnišnice Morgan Stanley Children’s Hospital, New York-Presbyterian, Kolumbijske univerze v New Yorku. Profesor je predstojnik velike neonatalne intenzivne enote, ki lahko sprejme do 70 kritično bolnih novorojenčkov. Enota je v ZDA med vodilnimi na svojem področju. Prof. Polin je tudi avtor številnih raziskovalnih člankov v uglednih strokovnih časopisih ter eden urednikov znamenitega referenčnega učbenika »Fiziologija ploda in novorojenčka«, ki je bila doslej štirikrat izdana – v letih 1992, 1996, 2004 in 2011. Zadnja izdaja v dveh knjigah obsega več kot 2000 strani.

Udeleženke in udeleženci (več kot 80) so prišli iz večine slovenskih porodnišnic, pediatričnih oddelkov in ambulant, pa tudi iz tujine (Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Vsak udeleženec je ob prijavi dobil monografijo (155 strani) s prispevki simpozija in posebej natisnjene izročke vseh predavanj prof. Polina. Srečanje je uvodoma pozdravil strokovni direktor Pediatrične klinike prof.dr. Rajko Kenda, potek simpozija sta moderirala D.Paro Panjan in B.Bratanič. Organizirana je bila razstava pripomočkov ob sodelovanju 4 predstavljalcev (Abbott, Pharmacy Company, Pfzier, Salveo, Oph Oktal Pharma, Mediline, Europharma, Biomedica gruppe). Pri pripravi in tudi na simpoziju so se zelo izkazali predvsem čalnice in člani Društva (predsednica D.Paro Panjan, Nataša Jalen, Petra Šilc, Maruša Kocman), ki so s svojim predanim strokovnim delom ali prispevki postavili temelje uspehu prireditve, ki je potekala po naslednjem programu:

Petek, 15. marec 2013 / Friday, 15th March 2013

10.45 – 11.00 Prof. dr. Darja Paro Panjan: Uvod v simpozij. / Introductory remarks.

11.00 – 12.00 Prof. dr. Richard Polin: Early onset neonatal sepsis: recent advances in diagnosis and prevention. /  Zgodnja neonatalna sepsa: novosti v diagnostiki in preventivi.

12.00 – 12.25 Gregor Nosan: Celični in molekularni temelji imunskega odziva novorojencev. / Cellular and molecular basis of the immune response in a newborn.

12.25 – 13.25 Prof. dr. Richard Polin: Perinatal infection and brain injury. / Perinatalna okužba in možganska okvara.

13.25 – 14:00 Odmor / Break

14.00 – 14.25 Prof. dr. Metka Derganc, Doc. dr. Maja Pavčnik: Obravnava septičnega šoka. / Management of septic shock.

14.25 – 14.50 Asist. dr. Petja Fister: Molekularne preiskave pri diagnostiki neonatalne sepse. / Molecular assays in the diagnosis of neonatal sepsis.

14.50 – 15.15 Jana Lozar Krivec: Izbira antibiotikov in novosti pri zdravljenju neonatalne sepse. / Antibiotic selection and recent advances in treatment of neonatal sepsis.

15.15. – 15.35 Prof. dr. Darja Paro Panjan: Kongenitalna okužba s citomegalovirusom. / Congenital cytomegalovirus infection.

15.35 – 16.05 G. G. Ebers: New options for prevention and treatment of congenital CMV infections: Update of clinical data. / Nove možnosti preprečevanja in zdravljenja kongenitalne CMV okužbe: Posodobljeni klinični podatki. Improvement of survival in neonatal sepsis by IgM enriched immune globulins. / Izboljšanje preživetja neonatalne sepse s pomočjo IgM obogatenih imuno globulinov.

16.05 – 16.15 Razprava. / Discussion.

Sobota, 16. marec 2013 / Saturday, 16th March 2013

9.00 – 10.00 Prof. dr. Richard Polin: Necrotizing enterocolitis: pathogenesis and prevention. / Nekrotizantni enterokolitis: patogeneza in prevencija.

10.00 – 10.25 Asist. dr. Janez Babnik: Glivične okužbe pri novorojencih. / Fungal infections in newborns.

10.25 – 11.25 Prof. dr. Richard Polin: Strategies for prevention of healthcare infections in neonatal units. / Strategije preprečevanja nozokomialnih okužb v neonatalnih enotah.

11.25 – 11.50 Asist. dr. Lilijana Kornhauser Cerar: Imunoprofilaksa respiratornega sincicijskega virusa pri nedonošenčkih. / Respiratory syncytial virus immunoprophylaxis in pretem infants.

11.50 – 12:30 Odmor / Break

12.30 – 12.55 Prof. dr. Maja Arnež: Kongenitalna toksoplazmoza. / Congenital toxoplasmosis.

12.55 – 13.20 Liza Lah: Virus Herpes simpleks pri novorojencih. / Herpes simplex virus in the newborn.

13.20 – 13.45 Aneta Soltirovska Šalamon, mag. Karin Schara: Osteomielitis pri novorojencu. / Osteomyelitis in the newborn.

13.45 – 14.00 Razprava in zaključek simpozija. / Discussion and closing remarks.

Osrednjo strokovno vlogo je imel prof. Polin s 4 odličnimi predavanji. Prvi dan simpozija je predaval o »Novejših spoznanjih pri diagnostiki in preprečevanju zgodnje neonatalne sepse«. Poudaril je vlogo horioamnionitisa, ki je ključen dogodek in glavni dejavnik tveganja za nastanek zgodnje neonatalne sepse (NS). Ob citatih iz raziskovalne literature je analiziral ostale dejavnike tveganja (prezgodnji razpok jajčnih ovojev, materino febrilno stanje med rojevanjem in nedonošenost). V drugem predavanju »Perinatalne okužbe in poškodba možganov« smo prisluhnili o vlogi vnetja, ki vpliva na možganske pretoke krvi in s tem moti energetsko presnovo, kar vodi do progresivne okvare nevronov, pre-oligodendrocitov, aksonov in končno do programirane celične smrti (apoptoze). Naslednji dan je prof. Polin predaval o »Patogenezi in preprečevanju nekrotizantnega enterokolitisa«. Še vedno kaže, da je končna skupna pot pri razvoju NEC – črevesna ishemija, mehanizmi za nastanek pa so verjetno bolj zapleteni kot je veljalo doslej. Četrto predavanje je prof. Polin namenil »Nozokomialnim okužbam v enotah intenzivne terapije: pozabljena in ponovno naučena dejstva«. V uvodu je predstavil delo dr. Semmelweisa, ki je v porodnišnici na Dunajski splošni bolnišnici leta 1847 uvedel razkuževanje rok in po tem opazoval dramatično zmanjšanje poporodnih okužb otročnic. Njegovi rezultati so bili nato upoštevani šele več kot 100 let po objavi, ko so ponovno odkrili ključni pomen higiene rok. V predavanju je prof. Polin predstavil dokaze za učinkovitost takih pristopov, ter opisal dodatne postopke, ki so v veljavi na njegovem neonatalnem intenzivnem oddelku.

Gregor Nosan (KONEO) je predaval o celičnih in molekularnih osnovah imunskega odziva pri novorojenčkih, ki je v primerjavi s starejšimi pediatričnimi bolniki pomembno zmanjšan. Metka Derganc in Maja Pavčnik Arnol z Enote intenzivne terapije na KO za otroško kirurgijo, UKC Ljubljana, sta predavali o septičnem šoku pri novorojenčkih. Petja Fister in Darja Paro Panjan (KONEO) sta predstavili laboratorijske preiskave pri diagnostiki NS. Pregled hematoloških in biokemičnih kazalcev NS pokaže, da so kazalci bolj uporabni za odločanje o zgodnjem prenehanju zdravljenja z antibiotiki (CRP, prokalcitonin, serumski amiloid A, apolipoprotein C-II, citokini: IL-6, IL-8, TNFα, CD 64), ni pa dovolj senzitivnega in specifičnega diagnostičnega testa, ki bi pri novorojenčkih zanesljivo izključil okužbo. V drugem delu sta prikazali retrospektivno študijo 297 novorjenčkov obravnavnih na KONEO v zadnjih 6 letih, kjer so se kot najzanesljivejši pokazatelji NS izkazali: CRP, odstotek nesegmentiranih nevtrofilcev in razmerje med številom nesegmentiranih in segmentiranih nevtrofilcev. Jana Lozar Krivec (KONEO), Manica Mueller Premru in Samo Jeverica (oba z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF UL) so v prvem delu prispevka prikazali izbiro ustreznega antibiotika za zdravljenje NS in dejavnike, ki vplivajo nanjo. Med letoma 2009 in 2011 so pri 128 novorojenčkih iz hemokultur izolirali koagulazno negativne stafilokoke v 34%, E.coli v 23% in  Streptococcus agalactiae v 18%. V drugem delu predavanja so prikazali nekatere dodatne terapevtske možnosti, ki vplivajo na imunski odziv novorojenčka: imunoglobuline, transfuzije granulocitov, rastnih dejavnikov za nevtrofilce in pentoksifilina. Darja Paro Panjan (KONEO) je predavala o kongenitalni okužbi s citomegalovirusom (CMV). Prirojena okužba s humanim CMV ima v Sloveniji 0,14 odstotno incidenco. Prvi epidemiološki podatki o prirojeni okužbi s CMV v Sloveniji so iz leta 1970, ko je Zora Konjajev za 12-letno obdobje z metodo eksfoliativne citologije pri 886 vključenih hudo bolnih novorojenčkih, hospitaliziranih na Neonatalnem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani ugotovila, da je pogostnost prirojene okužbe s CMV 13-odstotna. V zadnjih nekaj letih je pogostnost precej nižja – med 0,17–1,08 odstotka. V slovenskem prostoru je Katarina Rednak-Paradiž s sodelavci v letih 2007/2008 na podlagi raziskave incidence prirojene okužbe v dveh slovenskih porodnišnicah ugotovila 0,14-odstotno pogostnost prirojene okužbe s CMV. Georg Ebers (Znanstveni svetovalec tvrdke Biotest) je opisal novejše možnosti preprečevanja in zdravljenja kongenitalne okužbe s CMV, v drugem delu pa predaval o izboljšanju preživetja NS s pomočjo z IgM obogatenih imunoglobulinov.

Sobotni program mednarodnega simpozija je nadaljeval Janez Babnik z Ginekološke klinike, UKC Ljubljana. Predaval je o glivnih okužbah pri novorojencih. Največje tveganje za nastanek invazivnih glivnih okužb imajo izjemno majhni nedonošenčki zaradi nezrelega imunskega odziva in dolgotrajnega intenzivnega zdravljenja. Na Enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Ginekološke klinike v Ljubljani, v zadnjih 10 letih nastanek glivnih okužb preprečujejo z oralnim dajanjem mikonazola. Med nedonošenčki rojenimi z gestacijsko starostjo ≤ 27 tednov so zabeležili le 1,8% invazivnih glivnih okužb zaradi katerih ni umrl noben nedonošenček. Lilijana Kornhauser Cerar iz iste ustanove, je predavala o imunoprofilaksi respiratornega sincicijskega virusa (rsv) pri dojenčkih z visokim tveganjem. Po predstavitvi slovenskih smernic za imunoprofilakso, ki so bile dopolnjene leta 2006 in 2009, je prikazala prejemnike palivizumaba v Sloveniji med letoma 2005 in 2013 (n=1323). Maja Arnež, Dominika Žugelj in Maruša Triplat z Infekcijske klinike, UKC Ljubljana so predstavile študijo o kongenitalni toksoplazmozi. Obravnavali so 585 otrok s sumom na kongenitalno okužbo s Toxoplasma gondii. Okuženih otrok je bilo 36 (6,2 %), verjetno okužena sta bila 2 (0,3 %), neokuženih otrok pa je bilo 547 (93,5 %). Vsi okuženi otroci so bili zdravljeni s protiparazitnimi zdravili. Liza Lea Lah z iste ustanove, je predavala o okužbi z virusom Herpes simpleks pri novorojencih. Virusa Herpes simplex tip 1 in tip 2 (HSV-1 in HSV-2) sta pomembna povzročitelja okužbe pri novorojencih, predvsem zaradi morbiditete in trajne invalidnosti, ki jo po diseminirani okužbi ali okužbi osrednjega živčevja povzročata v visokem odstotku. Aneta Soltirovska Šalamon (KONEO) in Karin Schara (Ortopedska klinika, UKC Ljubljana) sta predstavili osteomielitis pri novorojencih s stališča neonatologinje in ortopedinje. Okužbe kosti in sklepov pri novorojenčkih se značilno razlikujejo od tistih, ki jih opažajo pri starejših otrocih, mladostnikih in odraslih. Glavni pristopi, na katerih temelji zdravljenje, so kirurška trepanacija in drenaža ter dolgotrajno antibiotično zdravljenje.

Mednarodni simpozij, eden letošnjih osrednjih neonatalnih strokovnih dogodkov v Sloveniji, je celovito zajel vedno aktualno problematiko okužb pri novorojencih. Splošni vtis o simpoziju je bil odličen – tako s strokovne, kakor tudi organizacijske strani. Priprava in izvedba predavanj sta bili na višini mednarodnega dogodka, ki je potekal v angleščini. PK-naroci-monografiji-2013Izkušnje prominentnega ameriškega strokovnjaka so interdisciplinarno dopolnili strokovnjaki in raziskovalci terciarnega slovenskega centra – UKC Ljubljana. Strokovna prireditev je zbudila zanimanje izven meja naše republike in tako pripomogla k stikom in izmenjavi strokovnih mnenj slovenskih neonatologov in pediatrov s kolegicami in kolegi sosednjih držav.

Znanstvena monografija

Na osnovi prispevkov, ki so bili predstavljeni na mednarodnem simpoziju o neonatalnih okužbah v marcu 2013 je nastala znanstvena monografija, ki na 155 straneh obravnava neonatalne okužbe in imunski odziv pri novorojenčkih.

Borut Bratanič

<< Nazaj na Strokovna javnost